Uniwersytet Trzeciego Wieku z Lubonia w Muzeum Tyflologicznym PL/EN

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Lubonia w Muzeum Tyflologicznym

9 marca 2024 r. Muzeum Tyflologiczne w Owińskach zwiedziła liczna grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubonia. Goście zapoznali się z ekspozycją muzealną, a następnie wykonali kilka zadań praktycznych. Na początku zajęć poznali historię tego miejsca oraz jego twórcy – Marka Jakubowskiego. Wysłuchali także wykładu dotyczącego historii edukacji osób z dysfunkcją wzroku oraz współczesnych wyzwań dla tego środowiska. Zapoznali się również z historią naszej placówki i problemami dotyczącymi edukacji i usamodzielniania naszych uczniów i wychowanków.      

Drugim etapem zwiedzania Muzeum Tyflologicznego była część praktyczna, podczas której uczestnicy tego spotkania wykonali szereg zadań i poleceń dotyczących nauczania osób niewidomych i słabowidzących. Układali i rozpoznawali litery brajlowskie w piórniku brajlowskim. Ponadto pisali dłutkiem w notatniku brajlowskim. Ćwiczyli również pisanie na maszynie brajlowskiej. Poznali także narzędzia do wykonywania tyflografik oraz samodzielnie je wykonywali. Wszystkie zadania i polecenia wykonywali bez używania wzroku w specjalnych goglach lub przesłonach na oczy. 

Kolejnym elementem programu było przedstawienie zasad i technik samodzielnego poruszania się osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku. Studenci poznali różne typy i budowę długiej białej laski i program orientacji przestrzennej. Ćwiczyli na korytarzu przed muzeum poruszanie się za pomocą technik ochronnych oraz zasady chodzenia z przewodnikiem i długą białą laską. Po wykonaniu zadań praktycznych samodzielnie zwiedzali muzeum. Zwiedzający w ten sposób poznali nie tylko kolekcję muzealną, ale również wykonali czynności służące edukacji i funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku.

Termin zwiedzania należy uzgodnić z opiekunem ekspozycji Panem Tomaszem Rochatką poprzez adres mailowy: muzeum@niewidomi.edu.pl.

University of the Third Age from Luboń in the Typhlological Museum

On March 9, 2024, the Typhlological Museum in Owińska was visited by a large group of students of the University of the Third Age from Luboń. The guests became acquainted with the museum exhibition and then performed several practical tasks. They got acquainted lot of history of this place in the past and creator this muzeum – Marek Jakubowski. They also listened to a lecture on the history of education for people with visual impairments and contemporary challenges for this environment. They also learned about the history of our institution and problems related to the education and independence of our pupils.

The second stage of the visit to the Typhlological Museum was the practical part, during which the participants of the meeting performed a number of tasks and instructions regarding teaching blind and visually impaired people. They arranged and recognized Braille letters in a Braille pencil case. Moreover, they wrote with a chisel in a Braille notebook. Next they practiced writing on a Braille machine. There is also a need to use typographical graphics or the same method. They performed all tasks and commands without using their eyesight, wearing special goggles or blinders.

Another element of the program was the presentation of the principles and techniques of independent movement for blind and visually impaired people. Students learned about the different types and structure of a long white cane and the spatial orientation program. In the corridor in front of the museum, they practiced moving around using protective techniques and the principles of walking with a guide and a long white cane. After completing the practical tasks on your own, two museums. Two songs have never been heard from the music, but they also have a strong educational background and funky music.

Appointment of two dates for the curator of the exhibition, Mr. Tomasz Rochatka, via e-mail address: muzeum@niewidomi.edu.pl.