Zajęcia specjalistyczne

Opieka psychologiczna

 • W czym możemy Tobie pomóc?

 

 • prowadzimy badania i działania diagnostyczne uczniów: diagnozujemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
  uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieramy mocne strony
 • diagnozujemy sytuacje wychowawcze w celu rozwiązywania problemów oraz wspieramy rozwój uczniów
 • udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • podejmujemy działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjujemy różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • inicjujemy i prowadzimy działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • służymy pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieramy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 

Opieka pedagoga

Zajęcia z pedagogiem odbywają̨ się̨ w formie indywidualnej.  Na terenie ośrodka udzielane jest wsparcie pedagogiczne uczniom z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. W trakcie indywidualnych spotkań́ omawiane są̨ zachowania związane z trudnościami wieku rozwojowego
i problemy osobiste. Prowadzone są̨ także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami, których głównymi celami jest:

 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
 • uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.
ZADANIA PEDAGOGA w SOSW w Owińskach:
 • diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych, szukanie środków zaradczych;
 • prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie zespołów klasowych w procesie integracji;
 • wspieranie nowych uczniów w procesie adaptacji do nowego środowiska;
 • wspieranie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz
  w rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • wspieranie rodziców i opiekunów uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka;
 • wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno-wychowawczych;
 • opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji;

Ponadto pedagog szkolny zajmuje się̨ udzielaniem porad wychowawczych dla rodziców, a także prowadzi zajęcia wyrównujące trudności szkolne: np. doskonalenie techniki czytania, pisania.

Niesie również pomoc uczniom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu:

 • z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych
 • z opóźnieniami rozwoju ruchowego oraz sprawności manualnej,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych
 • z zaburzeniami motywacji i pamięci
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy, z użyciem różnorodnych metod i narzędzi badawczych, dla każdego ucznia naszego ośrodka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Tworzony jest on w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Program zawiera diagnozę mocnych i słabych stron ucznia, wskazuje formy i metody pracy z dzieckiem, a także formy i zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Program taki przygotowywany jest na dany etap edukacyjny.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne