Zajęcia specjalistyczne

Opieka psychologiczna

W czym możemy Tobie pomóc?

 • prowadzimy badania i działania diagnostyczne uczniów: diagnozujemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
  uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieramy mocne strony
 • diagnozujemy sytuacje wychowawcze w celu rozwiązywania problemów oraz wspieramy rozwój uczniów
 • udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • podejmujemy działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjujemy różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • inicjujemy i prowadzimy działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • służymy pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieramy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 

Opieka pedagoga

Zajęcia z pedagogiem odbywają̨ się̨ w formie indywidualnej i grupowej.  Na terenie ośrodka udzielane jest wsparcie pedagogiczne uczniom z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. W trakcie indywidualnych spotkań́ omawiane są̨ zachowania związane z trudnościami wieku rozwojowego i problemy osobiste. Prowadzone są̨ także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami, których głównymi celami jest:

 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
 • uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

ZADANIA PEDAGOGA w SOSW w Owińskach:

 • diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych, szukanie środków zaradczych;
 • prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie zespołów klasowych w procesie integracji;
 • wspieranie nowych uczniów w procesie adaptacji do nowego środowiska;
 • wspieranie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz
  w rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • wspieranie rodziców i opiekunów uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka;
 • wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno-wychowawczych;
 • opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji;

Ponadto pedagog szkolny zajmuje się̨ udzielaniem porad wychowawczych dla rodziców, a także prowadzi zajęcia wyrównujące trudności szkolne: np. doskonalenie techniki czytania, pisania.

Niesie również pomoc uczniom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu:

 • z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych
 • z opóźnieniami rozwoju ruchowego oraz sprawności manualnej,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych
 • z zaburzeniami motywacji i pamięci
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy, z użyciem różnorodnych metod i narzędzi badawczych, dla każdego ucznia naszego ośrodka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Tworzony jest on w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Program zawiera diagnozę mocnych i słabych stron ucznia, wskazuje formy i metody pracy z dzieckiem, a także formy i zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Program taki przygotowywany jest na dany etap edukacyjny.

W Ośrodku pracują:

Pani Dorota Nowak

Szkoła Podstawowa

Poniedziałek

Wtorek

 Środa

Czwartek

Piątek

9:00-13:00

8:00-12:00

13:30-18:30

11:30-18:30

8:00-11:30

 

Rafał Nowicki

Szkoły Ponadpodstawowe

Poniedziałek

Wtorek

 Środa

Czwartek

11:30-18:00

11:30-21:30

09:00-18:00

14:00-20:30

 

Sala Pedagogów 812

Telefon

61-812-04-86 w.133

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane są w formie treningu interpersonalnego dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu w małych 4-8 osobowych grupach. Uczniowie kierowani są na zajęcia na podstawie zaleceń, zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzeb zaobserwowanych przez wychowawcę klasy i zespół psychologiczno-pedagogiczny.
Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży. Umiejętności te mają wpływ na prawidłowe relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację, również własnej niepełnosprawności, chorób przewlekłych. Uczestnicy uczą się empatii, kontroli emocji, jak również poznają własne potrzeby.
Dla dzieci młodszych zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone są metodą zabawy, wykorzystywane są m.in. bajki terapeutyczne oraz kreatywność i ekspresja grupy. Program zajęć zawiera m.in. integrację dzieci, zbudowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, rozumienie i rozpoznawanie emocji, kontrolę złości oraz rozwijanie empatii. Starsze dzieci trenują z wykorzystaniem elementów dramy, rozmowy kierowanej m. in. zagadnienia z obszaru komunikacji asertywnej, kontrolę emocji, relaksację i podstawowe umiejętności planowania. Natomiast młodzież podczas zajęć doskonali umiejętności z zakresu pracy nad relacjami w grupie, prawidłową komunikację interpersonalną i metody rozwiazywania konfliktów oraz sposoby reakcji w subiektywnie trudnych sytuacjach. Ponadto zajęcia umożliwiają budowanie systemu wartości, dokonywanie samodzielnych wyborów, pomagają poznać i zrozumieć siebie oraz innych ludzi.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem ogólnym zajęć jest optymalne usprawnienie psychofizyczne i społeczne ucznia, prowadzące do poprawy funkcjonowania młodego człowieka w życiu codziennym. Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na usprawnianiu funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznej, ale także na rozwijaniu pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. W klasach I-III szkoły podstawowej skupiamy się przede wszystkim na rozpoznaniu i usuwaniu przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w klasach starszych głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów oraz doskonalenie umiejętności czytania (przede wszystkim czytania ze zrozumieniem) i pisania (grafomotoryka, trening ortograficzny).
Zajęcia odbywają się w małych grupach – 2 ,3 osobowych. Na początku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dokonywana jest ocena umiejętności ucznia (np. sprawdzenie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji słuchowo-językowych i funkcji wzrokowo-przestrzennych itp.) z wykorzystaniem dostępnych narzędzi diagnostycznych oraz na podstawie informacji uzyskanych z wywiadu i obserwacji. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących (najczęściej wykorzystywane techniki pracy to burza mózgów, wizualizacja, mapy myśli, dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne).