Oferta edukacyjna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oferuje naukę w szkołach:
Szkoła Podstawowa (oddziały dla uczniów z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz oddziały z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),

Liceum Ogólnokształcące,

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach: kucharz, tapicer, koszykarz-plecionkarz (oddziały dla uczniów
z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) oraz pomocnik hotelarza
i pomocnik kucharza (oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),


Szkoła Przysposabiająca do Pracy (oddziały dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).

Poza wspomnianymi szkołami Ośrodek realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.


W strukturach placówki znajduje się internat dla uczniów Ośrodka.

Trwają przygotowania do uruchomienia Branżowej Szkoły II stopnia w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych od roku szkolnego 2023/2024.