Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach prowadzi edukację w trzyletnim cyklu kształcenia dla uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła funkcjonuje 13 lat. Powstała w 2008 roku z myślą o uczniach, którzy ukończyli swoją edukację w naszej placówce jako absolwenci zespołów edukacyjno – terapeutycznych.  

Proces nauczania w szkole ma charakter wielometodyczny i odbywa się zgodnie z założeniami autorskiego programu, opracowanego przez naszych specjalistów.  

Głównym celem nauczania i wychowania w utworzonych obecnie 4 oddziałach przysposabiających do pracy jest przygotowanie uczniów do aktywnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu oraz do pracy w określonych warunkach społecznych, socjalnych i kulturowych, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego z uwzględnieniem  programu przysposobienia do pracy. 

Wiodącymi przedmiotami aktywności zawodowej są:

Pracownia gastronomiczna

Gospodarstwo domowe 

Rękodzielnictwo artystyczne

Mając na uwadze dobro naszych uczniów i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla nich najkorzystniejsze warunki, przygotowujące ich do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych oferta edukacyjna rozszerzana została o inne kierunki zawodowe, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami naszych podopiecznych:

  • przysposobienie do pracy na stanowisku pomocnika pracownika obsługi hotelowej;
  • przysposobienie do pracy na stanowisku pomocnika gońca korespondencji;

oraz doświadczanie umiejętności w ramach aktywności zawodowej:

  • przysposobienie do pracy na stanowisku pomocnika ogrodnika.

Zajęcia z „pracowni gastronomicznej” i gospodarstwa domowego” odbywają się w sali – pracowni, wyposażonej w nowoczesny aneks kuchenny, wzbogacony o niezbędne i ułatwiające pracę uczniom niewidomym akcesoria kuchenne i pomoce specjalistyczne. Przygotowane są stanowiska do wykonywania wielu prac z zakresu rękodzielnictwa, a także przytulny kącik relaksacyjny.

Na zajęciach z wiedzy użytecznej, w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przedmiotu: zajęcia rozwijające komunikowanie się omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata. Na tych lekcjach doskonalone są takie umiejętności jak: posługiwanie się pieniędzmi, odczytywanie godzin na zegarze, mierzenie lub ważenie. Rozwijamy skutecznie kompetencje informatyczne. Uczymy naszych uczniów korzystać z Internetu, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, encyklopedii multimedialnych, obsługi programów tekstowych i graficznych. Uczniowie nabywają umiejętności z zakresu obsługi komputera głównie w celu wykorzystywania go do zwiększenia swoich możliwości przygotowania się do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji, w tym: w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy – w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń.

Na zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz na zajęciach rozwijających komunikowanie się uczymy się jak wypełniać ankiety; zastanawiamy się nad własną przyszłością, nad tym, co możemy robić, co chcielibyśmy robić, gdzie w przyszłości moglibyśmy pracować. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą, dowiadujemy się kto nam może pomóc szukać pracy. Przygotowując się do podjęcia w przyszłości pracy uczestniczyliśmy w różnego rodzaju praktykach wspomaganych organizowanych na terenie Ośrodka w kuchni oraz w Parku Orientacji Przestrzennej, ale również poza terenem naszej szkoły, np. w Hotelu „Jaśmin” w Owińskach.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań muzycznych i kreatywności. Stworzyła warunki do rozwijania kondycji fizycznej uczniów i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy. Zapewnia możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu oraz udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

W szkole prowadzimy zajęcia międzyoddziałowe. W ramach tych zajęć odbywają się wspólne lekcje uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczniów ostatnich klas zespołów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej. Taka forma zajęć ma na celu wprowadzenie lub przybliżenie uczniom kończącym szkołę podstawową charakteru nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, który ich czeka w niedalekiej przyszłości, a także integrowanie się z kolegami z innej klasy poprzez wspólne działania.