Szkoła Przysposabiająca do Pracy

„Chcę pracować i być potrzebny, mimo swoich ograniczeń”.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach prowadzi edukację w trzyletnim cyklu kształcenia dla uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła została utworzona w 2008 roku, przede wszystkim z myślą o uczniach, którzy ukończyli swoją edukację w naszej placówce jako absolwenci zespołów edukacyjno – terapeutycznych i posiadają predyspozycje psychofizyczne do wykonywania czynności na stanowisku pomocnika, głównie w zawodzie kucharza.

Proces nauczania w szkole ma charakter wielometodyczny i odbywa się zgodnie z założeniami autorskiego programu, opracowanego przez naszych specjalistów.  

          Priorytetowym celem nauczania i wychowania w utworzonych oddziałach przysposabiających do pracy jest przygotowanie uczniów do aktywnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu oraz do pracy w określonych warunkach społecznych, socjalnych i kulturowych, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i ograniczeniami. Przygotowanie do pracy rozumiane jest tu jako aktywność realizowana w zależności od indywidualnych predyspozycji psychofizycznych uczniów w różnych środowiskach, głównie: na warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowym domu samopomocy, ale też w zakładach aktywizacji zawodowej czy na otwartym rynku pracy. Praca może być  realizowana również poprzez pomoc ucznia rodzicom w domu. Oznacza to, że rozumiemy ją jako aktywność nie zawsze związaną z wynagrodzeniem, ale dającą uczniowi satysfakcję, umożliwiającą rozwój, dającą możliwość bogacenia doświadczenia i poszerzania wiedzy.    

Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy.

Wiodącymi przedmiotami aktywności zawodowej są:

  • Pracownia gastronomiczna
  • Gospodarstwo domowe 
  • Rękodzielnictwo artystyczne                                                                                                     

Mając na uwadze dobro naszych uczniów i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla nich najkorzystniejsze warunki przygotowujące ich do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych oferta edukacyjna rozszerzona może być o inne kierunki zawodowe, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami naszych podopiecznych.

Zajęcia z „pracowni gastronomicznej” i „gospodarstwa domowego” odbywają się w sali – pracowni, wyposażonej w nowoczesny aneks kuchenny, wzbogacony o niezbędne i ułatwiające pracę uczniom niewidomym i słabowidzącym akcesoria kuchenne i pomoce specjalistyczne. Przygotowane są stanowiska do wykonywania prac z zakresu rękodzielnictwa, a także przytulny kącik relaksacyjny.

Na zajęciach z wiedzy użytecznej, w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przedmiotu: zajęcia rozwijające komunikowanie się uczniowie mają możliwość budowania swej tożsamości oraz poszerzenia wiedzy o sobie. Stają się bardziej świadomi swych marzeń, a w nawiązaniu do nich mają możliwość formułowania planów życiowych. Uczą się nazywać swoje emocje i poznają sposoby ich kontrolowania. Budują wiedzę o swych mocnych i słabych stronach, poszerzają wiedzę o swych preferencjach i zainteresowaniach.

Na zajęciach obowiązkowych, ale również rewalidacyjnych doskonalone i rozwijane są umiejętności nabyte wcześniej, w tym kompetencje polonistyczne i matematyczne.

Zgodnie z podstawą programową uczymy naszych uczniów wypełniać ankiety; zastanawiamy się nad własną przyszłością, nad tym, co możemy robić, co chcielibyśmy robić, gdzie w przyszłości moglibyśmy pracować, realizować się i spełniać. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą i dowiadujemy się kto nam może pomóc szukać pracy. Rozwijamy i doskonalimy umiejętności informatyczne. Uczymy się świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, encyklopedii multimedialnych, obsługi programów tekstowych i graficznych, a nabywane nowe umiejętności z zakresu obsługi komputera wykorzystywane są szczególnie do zwiększenia możliwości przygotowania się do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności już po zakończeniu edukacji.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań muzycznych i kreatywności. Stworzyła także warunki do rozwijania kondycji fizycznej i monitorowania własnego zdrowia, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.

Promujemy ideę zdrowego stylu życia, dlatego profilaktyka i edukacja zdrowotna jest dla nas szczególnym priorytetem. Wspieramy uczniów z chorobą przewlekłą wymagającą leczenia dietetycznego. Kształtujemy ich zdrowe nawyki żywieniowe, zwiększamy świadomość, poszerzamy ich wiedzę oraz doskonalimy umiejętności w dbaniu i troszczeniu się o własne zdrowie. W tym celu organizujemy warsztatowe zajęcia, prelekcje tematyczne, rozmowy kierowane i spotkania ze specjalistami. 

Szkoła zapewnia możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu oraz udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

           W celu stworzenia przyjaznej atmosfery, zbudowania relacji partnerskich, zaufania i zrozumienia pomiędzy domem rodzinnym uczniów a szkołą, umożliwiamy rodzicom udział w Zajęciach Otwartych. Udział rodziców w takich zajęciach pozwala im na lepsze zrozumienie metodyki pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy; dokonanie obserwacji zachowania się ich dorosłego dziecka w zespole klasowym oraz jego postępów w nauce, tj jego mocnych i słabych stron.

Zajęcia Otwarte dla Rodziców uczniów organizowane są również w formie Warsztatowych Zajęć Kulinarnych, bo wspólne działanie na polu kulinarnym zacieśnia relacje pomiędzy rodzicami, a ich podopiecznymi; integruje, uczniów, rodziców i nauczyciela.