Oferta edukacyjna

Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
 oferuje naukę w szkołach:

 

  Szkoła Podstawowa (oddziały dla uczniów z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz oddziały

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

   Liceum Ogólnokształcące

  Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach:

kucharz, tapicer, koszykarz – plecionkarz (oddziały dla uczniów z normą intelektualną i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),

  Branżowa Szkoła II stopnia w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznychNOWOŚĆ!!! od września 2023

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy (oddziały dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).

 

Poza wspomnianymi szkołami Ośrodek realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

W strukturach placówki znajduje się internat dla uczniów Ośrodka.

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji 2024/2025