Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach realizowane są z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W związku z tym, że jest to rodzaj zajęć zarezerwowany dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głęboki, zajęcia te mają charakter zajęć polisensorycznych i polegają na dążeniu za potrzebami wychowanka.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w naszym Ośrodku obejmują w szczególności:

1)naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
2)kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
3)usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
4)wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
5)rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
6)kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
7)naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.