Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch na rok szkolny 2021/2022
L.p.TerminyRodzaj zadania
1.

do 29 kwietnia  2021 r.

Składanie wymaganych dokumentów do postępowania rekrutacyjnego – I etap rekrutacji.
2.30 czerwca 2021 r.       godz.10.00

Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej

– I etap rekrutacji.

3.01 lipca 2021 r.            godz. 10.00Ogłoszenie listy o możliwości przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4.     29 lipca 2021 r.             godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej

– II etap rekrutacji

5.30 lipca 2021 r.            godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych             

i NIEPRZYJĘTYCH

6.06 sierpnia 2021 r.Składanie pisemnego odwołania
7.do 13 sierpnia 2021 r.

Rozpatrywanie odwołań.

Podania o przyjęcie do szkoły złożone po 29 czerwca 2021 r. będą rozpatrywane po ogłoszeniu wyników przyjęcia uczniów do szkoły z I etapu  rekrutacji tj. 30 lipca br.

w terminie do 20 sierpnia br.

W związku z tym, że nabór uczniów do szkoły odbywa się w sposób ciągły , wnioski dostarczone po ogłoszeniu listy przyjętych w I etapie rekrutacji rozpatrywane będą do 27 sierpnia 2021 r.
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane na bieżąco przez dyrektora szkoły (Ośrodka).
Harmonogram rekrutacji do Liceum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch na rok szkolny 2021/2022

 Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły). Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się pod warunkiem wpłynięcia nowych wniosków o przyjęcie do szkoły po dniu 2 sierpnia 2021 r.

W w/w przypadku dyrektor szkoły  w porozumieniu z członkami komisji rekrutacyjnej wyznaczy terminy w postępowaniu uzupełniającym.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

godz. 14.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się 21 lipca 2021 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

od 23 lipca 2021

do 29 lipca 2021 r.

godz. 14.00

6.Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się 30 lipca 2021 r.

godz. 10.00

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

8.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5  sierpnia  2021 r.
9.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły). Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się pod warunkiem wpłynięcia nowych wniosków o przyjęcie do szkoły po dniu 2 sierpnia 2021 r.

W w/w przypadku dyrektor szkoły w porozumieniu z członkami komisji rekrutacyjnej wyznaczy terminy  w postępowaniu uzupełniającym.

2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

godz. 14.00

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się21 lipca 2021 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 22 lipca 2021 r.

5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021

do 29 lipca 2021 r.

godz. 14.00

7.Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się 30 lipca 2021 r.

godz. 10.00

8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

9.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5  sierpnia  2021 r.
10.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
12.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły). Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się pod warunkiem wpłynięcia nowych wniosków o przyjęcie do szkoły po dniu 2 sierpnia 2021 r.

W w/w przypadku dyrektor szkoły w porozumieniu z członkami komisji rekrutacyjnej wyznaczy terminy w postępowaniu uzupełniającym.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

godz. 14.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Ośrodku odbędzie się 21 lipca 2021 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

 

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

od 23 lipca 2021

do 29 lipca 2021 r.

godz. 14.00

6.Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Ośrodku odbędzie się 30 lipca 2021 r.

godz. 10.00

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

8.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5  sierpnia  2021 r.
9.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły