Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cykl kształcenia obejmuje uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna,

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych mogą kształcić się w szkole podstawowej do 20 roku życia, a po jej ukończeniu kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Klasy Edukacyjno – Terapeutyczne

W naszych klasach terapeutycznych uczą się dzieci, które w odpowiednim dla siebie tempie i w sprzyjającej atmosferze mogą rozwijać swoje możliwości i potencjał.

Każdy uczeń z niepełnosprawnością ma swój indywidualny program terapeutyczny oraz rewalidacyjny. W realizacji tego programu, w zależności od potrzeb, biorą udział wychowawca klasy, oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, terapeuci zajęciowi oraz rehabilitanci.

Zespoły liczą od 4-8 osób. Każdy zespół  ma do dyspozycji salę lekcyjną. Praca w małych zespołach klasowych daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb oraz możliwości.

Celem edukacji w naszych klasach jest rozwijanie i kształtowanie samodzielności, przygotowanie do realizacji zadań życia codziennego oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju, integracja ze środowiskiem i przygotowanie do podejmowania różnych ról społecznych. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i przestrzegania norm społecznych oraz wyposażanie, stosownie do możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Edukacja w naszych klasach obejmuje takie przedmioty jak:

  • FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych – także w zakresie czytania, pisania (niektórzy uczniowie) i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne.
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej.
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami.
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni i na terenach sportowych Ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w OLIMPIADZIE SPECJALNEJ, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.
  • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
  • RELIGIĘ – program tego przedmiotu zakłada przypomnienie uczniom podstawowych prawd wiary i treści religijnych poznanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych w szkole i w ich życiu rodzinnym oraz społecznym, a także stawia sobie za cel ich sukcesywne pogłębienie i utrwalenie.

W naszej szkole odbywają się zajęcia międzyklasowe np. wspólne zajęcia kulinarne. Spotykamy się także na uroczystościach związanych z życiem ucznia i szkoły.