WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach

(po szkole podstawowej)

§1

Podstawa prawna

 

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

a) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na rok szkolny 2021/2022 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U.2020 poz. 493 z późn. zm.)

b) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r.,               w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)

c) § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz. 1737)

d) Statutu Szkoły

e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651 z póż.zm.)

f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały:

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 T+K+KU tapicer + koszykarz-plecionkarz + kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 PG+PH pracownik pomocniczy gastronomii + pracownik pomocniczy obsługi hotelowej język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka


 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 

I etap rekrutacji

 

 • 1) podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.
 • 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • 4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 5) dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą
 • 6) podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • 7) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

 

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 • 1) skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • 2) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 3) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • 4) kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • 5) potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 6) 3 szt. podpisanych fotografii
 • 7) dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • 8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • 9) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią
 • 10) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • 11) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dokumentacja dodatkowa:

 • 1) oświadczenie – zgoda na udział w imprezach i wycieczkach
 • 2) w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii       - oświadczenie
 • 3) ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę
 • 4) w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji
 • 5) upoważnienie do odbioru dziecka.

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

6. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca po terminach odwoławczych). 

W tym czasue rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście - za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procenie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów niszczone są mechanicznie w niszczarce) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany protokołem. 

 

§5

Terminarz rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły). Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się pod warunkiem wpłynięcia nowych wniosków o przyjęcie do szkoły po dniu 2 sierpnia 2021 r.

W w/w przypadku dyrektor szkoły                   w porozumieniu z członkami komisji rekrutacyjnej wyznaczy terminy                 w postępowaniu uzupełniającym.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

godz. 14.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                          21 lipca 2021 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021

do 29 lipca 2021 r.

godz. 14.00

7. Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                           30 lipca 2021 r.

godz. 10.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia   2021 r.
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą