WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klas pierwszych i naboru do pozostałych klas Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

w Owińskach, rok szkolny 2021/2022

§1

Podstawa prawna

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • a) Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r.)
 • b) § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r
 • d) Statutu Szkoły

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

I etap postępowania rekrutacyjnego:

 • 1) podanie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
 • 2) orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • 3) zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • podstawowej   (przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej),
 • 4) świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych),
 • 5) dokumenty potwierdzające samotne wychowanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą,
 • 6) podanie o przyjęcie do internatu,
 • 7) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu.

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o możliwości przyjęcia do szkoły rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują kandydaci którzy uzyskali informację o możliwości przyjęcia ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

 • 1) skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 2) orzeczenie o  niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada),
 • 3) kopia odpisu aktu urodzenia kandydata,
 • 4) potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat),
 • 5) dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną w Ośrodku),
 • 6) 3 szt. podpisanych fotografii,
 • 7) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka,
 • 8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią,
 • 9) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków,
 • 10) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring.

Dokumentacja dodatkowa:

 • 1) zgoda na udział w imprezach i wycieczkach – oświadczenie,
 • 2) w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii - oświadczenie,
 • 3) ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę,
 • 4) w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji,
 • 5) upoważnienie do odbioru ucznia.

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces
rekrutacji/naboru wspomaga 
wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca po terminach odwoławczych). 

W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty. Dokumenty kandydatów nieprzejętych w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone mechanicznie przez Komiecję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany protokołem. 

§5

Terminy

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych i naboru do pozostałych klas

Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2021/2022

 • Na podstawie Statutu Ośrodka
L.p. Terminy Rodzaj zadania
1.

do 29 kwietnia 2021 r.

                                  

Składanie wymaganych dokumentów do postępowania rekrutacyjnego - I etap rekrutacji.
2. 05 lipca 2021 r.     godz.10.00

Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej

- I etap rekrutacji.

3. 06 lipca 2021 r.          godz. 10.00 Ogłoszenie listy o możliwości przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
4.     29 lipca 2021 r.             godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej

- II etap rekrutacji

5. 30 lipca 2021 r.            godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych            

i NIEPRZYJĘTYCH

6. 06 sierpnia 2021 r. Składanie pisemnego odwołania
7. do 13 sierpnia 2021 r.

Rozpatrywanie odwołań.

Podania o przyjęcie do szkoły złożone po 29 czerwca 2021 r. będą rozpatrywane po ogłoszeniu wyników przyjęcia uczniów do szkoły z I etapu rekrutacji tj. 30 lipca br.

w terminie do 20 sierpnia br.

W związku z tym, że nabór uczniów do szkoły odbywa się w sposób ciągły , wnioski dostarczone po ogłoszeniu listy przyjętych w I etapie rekrutacji rozpatrywane będą  do 27 sierpnia 2021 r.
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane na bieżąco przez dyrektora szkoły (Ośrodka).