Projekt

Działające przy Ośrodku  Stowarzyszenie „Pomóż dziecku niewidomemu”  kierując się szczególną wrażliwością oraz zwracając uwagę na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin pochodzących z Ukrainy, zrealizowało powierzony przez Powiat Poznański projekt. Zrealizowano zadanie, którego celem jest podniesienie kompetencji językowych, społecznych oraz wsparcia w przygotowaniu uczestników do adaptacji w nowym środowisku.  Uczestnikami projektu byli uczniowie pochodzący z Ukrainy i kształcący się w SOSWdN w Owińskach oraz ich rodzin. Zrealizowano następujące działania:

  1. naukę języka polskiego dla uczniów pochodzących z Ukrainy,
  2. naukę języka polskiego dla rodziców, w tym niepełnosprawnych,
  3. warsztaty z orientacji przestrzennej w nieznanym środowisku,
  4. letnie warsztaty integracyjne połączone z poznawaniem przyrody oraz walorów turystycznych naszego kraju,
  5. szkolenia z zakresu przygotowania pomocy dydaktycznych w technologii „termoformowania”,
  6. Warsztaty integrujące młodzież pochodzącą z Ukrainy wraz z rówieśnikami z SOSW w Owińskach, którego elementem było również poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego naszego kraju,
  7. szkolenie z obsługi komputera z zastosowaniem oprogramowania asystującego dla niewidomych i słabowidzących.

Zrealizowane w ramach projektu działania zdecydowanie poprawiły umiejętności osób niepełnosprawnych i ich rodzin pochodzących z Ukrainy. Zmieniły sposób postrzegania naszej wspólnej (czasem trudnej) historii i wprowadziły nową jakość wspólnych relacji.