W Ośrodku prowadzone są  specjalistyczne zajęcia rehabilitacji ruchu. Wykwalifikowani terapeuci, tyflopedagodzy zajmują się kompleksową rehabilitacją dziecka niewidomego i słabo widzącego. Terapią są objęte dzieci w ramach wczesnego wspomagania (w wieku 0- 6 lat), uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych, oraz uczniowie klas edukacyjno- terapeutycznych. Na podstawie diagnozy medycznej, wnikliwej obserwacji, wywiadu, przeprowadzeniu testów możliwości funkcjonalnych podejmują działania uwzględniając stan zdrowia dziecka. Fizjoterapeuci prowadzą terapię indywidualną wykorzystując kombinację różnorodnych koncepcji terapeutycznych, w zależności od wieku i potrzeb dziecka. Zaburzenia występujące u dzieci niewidomych i słabo widzących są bardzo różnorodne. Dotyczą nie tylko sfery wzrokowej, ale także percepcji bodźców (słuchu, dotyku, smaku, węchu). Występują zaburzenia lokomocji, postawy, koordynacji czuciowo- ruchowej, problemy z mową czy kontaktami społecznymi. Wszystkie te elementy rozwoju psychomotorycznego dziecka są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w proces rehabilitacji włączamy wielu specjalistów stymulując wiele sfer jednocześnie, dzięki czemu uzyskujemy ogromne rezultaty.
W terapii indywidualnej stosujemy metody psychoruchowego usprawniania:
NDT- Bobath, Integracji Sensorycznej (SI),  Proprioceptywnego Torowania (PNF),  Kinesiotaping.

Dodatkowe zajęcia ruchowe:
Uczniowie dodatkowo mogą brać udział w zajęciach grupowych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Organizujemy również zabawy ruchowe wykorzystując elementy Metody Integracji Sensorycznej gdzie uczniowie budują pozytywny kontakt emocjonalny, nawiązują więź opartą na zaufaniu do siebie i poczucie bezpieczeństwa, wszechstronnie stymulując organizm.
Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach na basenie, oraz w grupowych zajęciach z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej. Wybór technik jest uzależniony od indywidualnych potrzeb ucznia, oraz jego problemów funkcjonalnych.
Metody usprawniania:

-Metoda NDT- Bobath,
-Metoda Integracji Sensorycznej
-Metoda PNF
-Kinesiotaping
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
-Zabawy ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej
-Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna

Ufność i uśmiech naszych uczniów pozwalają nam wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Zamierzamy doskonalić swój warsztat pracy poprzez wprowadzanie nowych metod oraz podejmowanie jeszcze bardziej twórczego i zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia.

Tekst powstał w oparciu o doświadczenia i obserwacje terapeutów,  materiały NDT Bobath Polska, materiały własne.

Rzetelnie i z pasją wykonujący swój zawód:

mgr Monika Szych
mgr Katarzyna Hampelska
mgr Karolina Olejniczak
mgr Leszek Szmaj