Zasady obowiązujące w szkole w okresie zagrożenia epidemiologicznego Covid 19 podczas nauczania stacjonarnego.

Wszystkie zajęcia lekcyjne poza edukacją informatyczną/informatyką, plastyką, techniką i wychowaniem fizycznym odbywają się w wyznaczonej sali.

Za odprowadzenie uczniów klas 1-3 do klas odpowiedzialni są:

- z świetlicy – pomoc nauczyciela przypisana do danej klasy,

- z internatu – wychowawca grupy.

Za odprowadzenie uczniów po zajęciach lekcyjnych odpowiedzialni są:

- do świetlicy – nauczyciel kończący zajęcia w danym dniu,

- do internatu – pomoc nauczyciela przypisana do danej klasy.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie i pracownicy Ośrodka. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy powinni w miarę możliwości zachowywać dystans 1,5m -2 m,

2. Wejście rodzica/opiekuna jest możliwe w wyjątkowych wypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora/ wicedyrektora / kierownika internatu przy przestrzeganiu dystansu 2 metrów, zdezynfekowaniu rąk oraz zakryciu nosa i ust,

3.Podczas lekcji jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają powinny być uchylone okna. W czasie przerwy gdy uczniowie opuszczą salę lekcyjną obowiązkowo należy przewietrzyć salę. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i zabawek. Zaleca się dezynfekowanie stolików i krzeseł co dwie lekcje,

4.Korytarze szkolne są wietrzone podczas lekcji,

5.Uczniowie jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają spędzają przerwy na świeżym powietrzu. Przerwy uczniowie spędzają przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia:

LP

Oddział

Nr sali

1

1a

213

2

2a

212

3

2b

214

4

3a

210

5

4a

211

6

4b

209

7

5a

205

8

P1

133

9

P2

314

10

P3

315

11

P4

325

12

P5

316

13

P6

324

6.Korzystanie z węzłów sanitarnych:

- klasy 1 - 5 – sanitariaty przy korytarzu szkoły podstawowej,

- klasa P1-P6 – sanitariaty gimnazjum I i II piętro,

7. Wszystkie osoby przebywające w Ośrodku w przestrzeni wspólnej mają obowiązek zakrywania ust i nosa,

8. Podczas lekcji uczniowie nie muszą zakrywać nosa i ust,

9. Każdy uczeń posługuje się własnymi przyborami szkolnymi. W przypadku korzystania z przyborów znajdujących się w sali lekcyjnej należy je bezwzględnie zdezynfekować przed i po użyciu. Dzieci nie mogą przywozić do szkoły swoich zabawek,

10. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie jednorazowe chusteczki do nosa,

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z windy dla uczniów, których stan zdrowia i niepełnosprawność pozwala na korzystanie ze schodów,

12. Uczniowie są zobowiązani do umycia rąk wodą i mydłem lub dezynfekcji rąk: po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z boiska szkolnego, przed i po zajęciach w sali gimnastyczne oraz pracowniach szkolnych oraz na każde polecenie nauczyciela,

13. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej spożywają drugie śniadanie w stołówce szkolnej na I przerwie śniadaniowej. Uczniowie klas 4-5 SP drugie śniadanie spożywają w stołówce szkolnej na drugiej przerwie śniadaniowej. Uczniowie klas P1-P6 spożywają śniadanie w swoich salach lekcyjnych,

14. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania uczniów podczas przerw na terenie internatu, z wyjątkiem: przygotowania się do zajęć wychowania fizycznego oraz przygotowania się do lekcji ucznia posługującego się brajlem,

15. Uczniowie nie będący mieszkańcami internatu nie mogą tam przebywać,

16. Zajęcia ruchowe/wychowanie fizyczne – korzystanie z sali gimnastycznej klasy 4-5 sala gimnastyczna parter, klasy 1-3 i P1-P6 sala gimnastyczna I piętro, salka rehabilitacyjna,

17. Sale wyznaczone dla nauczycieli do nauki zdalnej: 13, 206, 215, 216 i 312, 

18. Przy wejściu do Ośrodka oraz w sytuacji podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych będzie mierzona temperatura (przy użyciu termometru bezdotykowych),

19. Przerwy miedzylekcyjne wraz z dyżurami zostaną przedstawione w odrębnym harmonogramie.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn